1. Leden van het onderwijsondersteunend personeel worden bij hun eerste aanstelling aan het Krimpenerwaard College voor bepaalde tijd benoemd, tenzij anders is overeengekomen.
  2. De in art. 1 genoemde tijd betreft één jaar, tenzij anders is overeengekomen.
  3. Gedurende het eerste jaar van de aanstelling wordt het lid van het onderwijsondersteunend personeel beoordeeld op zijn functioneren.
  4. De beoordeling wordt uitgevoerd door de het lid van de schoolleiding, verantwoordelijk voor het onderwijsondersteunend personeel, na overleg met de betrokken direct leidinggevende.
  5. De direct leidinggevende voert binnen twee maanden een gesprek met het betrokken lid van het onderwijsondersteunend personeel; binnen 6 maanden na indiensttreding wordt door de het lid van de schoolleiding, verantwoordelijk voor het onderwijsondersteunend personeel, met betrokkene een functioneringsgesprek gevoerd.
  6. Uiterlijk 1 mei* stelt de het lid van de schoolleiding, verantwoordelijk voor het onderwijsondersteunend personeel een beoordeling op, waarbij hij zich baseert op de ingewonnen informatie, op het functioneren van betrokkene in het team en op de overige ervaringen gedurende het schooljaar.
  7. De beoordeling wordt schriftelijk en beargumenteerd aan de schoolleiding gerapporteerd middels een beoordelingsformulier en vergezeld van een advies inzake het continueren van de aanstelling van de betrokken lid van het onderwijsondersteunend personeel.
  8. De schoolleiding beslist uiterlijk 15 mei*, mede op basis van het advies omtrent het continueren van de aanstelling van de betrokken lid van het onderwijsondersteunend personeel.
  9. Indien de aanstelling wordt gecontinueerd zal, mits het een structurele formatieplaats betreft, worden overgegaan tot een benoeming voor onbepaalde tijd.
  10. Een lid van de schoolleiding voert vóór 1 mei* een beoordelingsgesprek met de betrokken lid van het onderwijsondersteunend personeel, waarbij tevens het in art. 7 genoemde beoordelingsformulier zal worden overhandigd.
  11. Het betrokken lid van het onderwijsondersteunend personeel wordt bij aanvang van het schooljaar* op de hoogte gesteld van de beoordelingsprocedure.
* genoemde data gelden bij een benoeming m.i.v. aanvang schooljaar; indien de benoeming op een ander tijdstip heeft plaatsgevonden worden over de diverse data, mede op basis van dit model en afhankelijk van de situatie, individuele afspraken met betrokkene gemaakt.