Volgens de geldende regelgeving kan een school voor regulier voortgezet onderwijs leerlingen in de leeftijd van 16 jaar ouder, in gevallen waarin zij dit nodig en verantwoord acht, toestemming geven hun opleiding in het volwassenenonderwijs (VAVO) voort te zetten. Dit gebeurt door middel van een detacheringsovereenkomst, zodat de leerling formeel aan de reguliere school verbonden blijft, maar in feite gebruik kan maken van de voorzieningen van het VAVO. De gang van zaken om deze toestemming te krijgen, c.q. te geven, is als volgt:
1.
Indien een leerling met steun van zijn ouders detachering bij het VAVO wenst, en meent hiervoor in aanmerking te komen, dient hij daartoe een beargumenteerd, door zijn ouders medeondertekend verzoek in. Aanvraagformulieren zijn bij de leerlingenadministratie te verkrijgen.
2.
De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit drie schoolfunctionarissen onder wie de leerling ressorteert, t.w.
1. de afdelingsleider, of op diens verzoek de leerjaarcoördinator
2. de decaan
3. de mentor.
3.
De commissie beantwoordt daarbij twee vragen:
a. Valt in redelijkheid te verwachten dat de leerling op het VAVO goed kan functioneren?
b. Kan het gewenste onderwijs niet even goed aan onze school worden gevolgd?
Zo nodig kan de commissie de leerling en/of diens ouders horen en/of informatie inwinnen bij zijn docenten.
4.
Als het antwoord op vraag a. positief en dat op vraag b. negatief is, wordt positief op de aanvraag geadviseerd, in alle andere gevallen negatief.
5.
Het advies wordt ter kennisgeving en sanctionering voorgelegd aan de conrector belast met de dagelijkse gang van zaken. Door zijn handtekening krijgt het de status van besluit.
6.
De mentor deelt vervolgens het besluit schriftelijk en met een korte argumentatie (als regel zal een kopie van het ingevulde formulier voldoende zijn) aan de betrokken leerling en diens ouders mede.
7.
Kopieën van het behandelde en volledig ingevulde aanvraagformulier worden bewaard
a. in het, immers nog niet af te sluiten, dossier van de leerling;
b. in een archiefmap Adviezen VAVO onder beheer van de in art. 5 bedoelde conrector.
8. Op de aldus tot stand gekomen besluitvorming is de Klachtenregeling van de school van toepassing.