1.
Aan elke door het Krimpenerwaard College als zodanig erkende sollicitatie voor een aanstelling als personeelslid aan de school gaat de vaststelling van de omvang (in delen van fte’s) en de aard van de vacature (soort en niveau functie, tijdelijk ter vervanging of tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling) door de kerndirectie vooraf.

2.
Deze onderzoekt vervolgens of er een wachtgeldverplichting ligt waaraan bij voorrang moet worden voldaan.

3.
Zo niet, besluit de schoolleiding hoe en waar te adverteren (dagbladpers, streekpers, vakpers, website, docentenbank, intern in het personeelsorgaan Collegiaal) dan wel in eerste instantie op een aanbeveling af te gaan. Publieke advertenties worden altijd tevens aan het IJsselcollege aangeboden en gemeld bij het bestuurlijk samenwerkingsverband Om ‘t Groene Hart-Zuid. Voor alle vacatures stelt de schoolleiding, zo mogelijk in overleg met de hierna te noemen sollicitatie- of benoemingsadviescommissie, tevoren een (eventueel beknopte) profielschets op. Er is een modeladvertentie beschikbaar. Bij andere dan standaardteksten wordt de inhoud mede bewaakt door de p.r.-commissie.

4.
Voor de behandeling van sollicitaties wordt een sollicitatiecommissie samengesteld, die, afhankelijk van de vacature, bestaat voor nieuw onderwijzend personeel uit
a. de conrector dagelijkse leiding als voorzitter
b. de meest betrokken afdelingsleider
c. een vertegenwoordiger, als regel de voorzitter, van de vaksectie.

Voor sollicitaties naar een functie in het onderwijsondersteunend personeel wordt, afhankelijk van de functie, door de plaatsvervangend rector een commissie samengesteld onder zijn voorzitterschap of, voor schoonmaakpersoneel, bestaande uit de cöordinator beheerszaken.

Sollicitaties naar een functie als seniordocent worden behandeld door een benoemingsadviescommissie bestaande uit
a. de rector dan wel de conrector dagelijkse leiding (voorzitter)
b. de leider van de betrokken afdeling
c. een door de pmr aan te wijzen docent, zo mogelijk uit de betrokken afdeling.

Sollicitaties naar de positie van afdelingsleider worden behandeld door een benoemingsadvies-commissie bestaande uit
a. de rector (voorzitter)
b. de conrector dagelijkse leiding
c. drie door de pmr aan te wijzen docenten, zo mogelijk uit de betrokken afdeling, waaronder
tenminste 1 senior docent uit dezelfde afdeling.

Aan sollicitatie- en benoemingsadviescommissies wordt als regel, ter afhandeling van de administratieve werkzaamheden, een ambtelijk secretaris toegevoegd.

5.
Uit de ontvangen schriftelijke reacties (brieven, e-mails) wordt door de sollicitatiecommissie een voorselectie gemaakt van een door de voorzitter te bepalen aantal kandidaten. De niet-geselecteerde reacties worden in portefeuille gehouden, behalve wanneer naar inzicht van de commissie de sollicitanten te allen tijde onbenoembaar lijken. In dat geval ontvangen de betrokkenen bericht van afwijzing en worden hun reacties vernietigd. De uitvoering van e.e.a. geschiedt door de ambtelijk secretaris van de commissie (…).

6.
De kandidaten uit de voorselectie worden schriftelijk, of als de termijn daartoe noopt, telefonisch uitgenodigd voor het deelnemen aan een sollicitatiegesprek. Daarbij wordt hun behalve tijd, plaats (incl. bereikbaarheid) en vermoedelijke duur van het gesprek ook meegedeeld met wie zij zullen spreken.

7.
De kandidaten voeren een gesprek met de sollicitatiecommissie. Hierbij wordt in elk geval ingegaan op de opleiding, de motivatie en de eventuele beroepservaring van de kandidaat. De voorzitter geeft nadere informatie over de aard van de school en de functie, waarbij de kandidaat gelegenheid krijgt vragen te stellen. Hierbij wordt ook de kwestie van de beschikbaarheid besproken. Hij wordt nader ingelicht over de aard van de eventuele aanstelling (als regel in tijdelijke dienst, veelal in een flexibel verband, bij vervanging met de vermoedelijke duur, bij eigen uren met de mogelijkheid van definitieve aanstelling na een proeftijd van een jaar voor onderwijzend, en van 2 maanden voor onderwijsondersteunend personeel). Tenslotte wordt gesproken over de organisatorische en didactische werkwijze op school en de vraag in hoeverre de kandidaat denkt in dat kader goed te kunnen functioneren. Zover zinvol wordt de kandidaat naar referenties gevraagd.

8.
Een benoemingsadviescommissie volgt mutatis mutandis een overeenkomstige procedure.

9.
Nadat relevante referenties zijn nagetrokken, maakt de commissie voor de rector een gemotiveerde schriftelijke voordracht van een eerste, eventueel ook een tweede en een derde voorkeur. Indien de commissie niet unaniem is, dan geeft zij dit bij de voordracht aan.

10.
Indien het gaat om een nieuwe docent, wordt de kandidaat van eerste voorkeur telefonisch op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een gesprek met de rector en de coördinator begeleiding personeel. In dit gesprek wordt een eerste ontwikkelingsperspectief van de kandidaat in beeld gebracht. Hij wordt ingelicht over het begeleidingstraject op school Tevens wordt hem gewezen op de cao, het personeelsreglement en de gedragscode van de school.

11.
De kandidaat en de school bevestigen elkaar schriftelijk de aanvaarding/toewijzing van de functie.

12.
Externe kandidaten op wie de keuze niet is gevallen ontvangen schriftelijk bericht, interne mondeling.

13.
Een te benoemen externe kandidaat heeft een gesprek met de personeelsadministratie voor het regelen van alle formaliteiten. Hierbij wordt tevens een ‘pas’foto van de nieuwe collega gemaakt. Zo mogelijk bij dezelfde gelegenheid ontmoet hij de toekomstige vaksectiegenoten ter verdere oriëntatie en voor het maken van afspraken.

14.
De leden van de sollicitatiecommissie leveren de hun verstrekte bescheiden in bij de voorzitter. Deze draagt het uit alle ontvangen en opgestelde stukken (inclusief een afschrift van het advies) over aan de ambtelijke secretaris, die het zuivert van duplicaten en overdraagt aan de personeelsadministratie. Relevante stukken m.b.t. de te benoemen kandidaat worden overgebracht in diens personeelsdossier. Het resterende sollicitatiedossier wordt door de ambtelijk secretaris als regel gedurende één jaar bewaard. Het einde van de bewaartermijn zoals aangegeven door de (plaatsvervangend) rector wordt op een tab vermeld. Na het verstrijken van deze datum draagt de ambtelijk secretaris zorg voor vernietiging van de inhoud.

15.
Alle persoonlijke informatie voortvloeiende uit de sollicitatieprocedure is in principe strikt vertrouwelijk. Deze mag daarom niet zonder toestemming van betrokkene ter kennis van anderen worden gebracht. Evenmin mag aan anderen inzage worden gegeven in (kopieën) van bij de procedure gebruikte stukken.

16.
Indien aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan, kan de nieuwe collega na het einde van zijn proeftijd op basis van een grondige beoordeling door de sollicitatiecommissie volgens de procedure die daarvoor is vastgelegd in aanmerking komen voor aanstelling voor onbepaalde tijd, zover de benodigde formatieruimte voorhanden is.

17.
Voor het begin van zijn werkzaamheden ontvangt de nieuwe collega een map voor stukken behorende tot de Personeelsgids, met daarin in elk geval het personeelsreglement, de beoordelingsprocedure, de lijst van afkortingen van collega’s, de plattegrond van de school, de gedragscode, de klachtenregeling en de leerlingenregels.

18.
Tevens ontvangt hij een lokalensleutel, een kopieercode en een e-mailadres en wordt hem een postvak ter beschikking gesteld.