Onlangs ontving de school de uitkomsten van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) 2009-2018. Deze rapportage heeft betrekking op leerlingen die in deze periode op het Krimpenerwaard College ingeschreven stonden en bevat o.m. informatie over doorstroom, succes in het vervolgonderwijs en kansen(on)gelijkheid. Wanneer we de gegevens vergelijken met die van vergelijkbare scholen (‘referentiewaarde’) en met het landelijk gemiddelde, blijkt dat we veelal op of boven het gemiddelde uitkomen.

Zo volgt uit de gegevens dat onze mavoleerlingen, in vergelijking met het landelijk gemiddelde, in het mbo dankzij onze goede keuzebegeleiding minder vaak van studie wisselen, sneller op het mbo (niveau 4) afstuderen en ook succesvoller zijn als zij binnen onze school doorstromen naar de havo.

Het aantal havoleerlingen dat vanaf leerjaar 3 onvertraagd het diploma haalt, is op onze school hoger dan het landelijk gemiddelde. Verder is het percentage havoleerlingen dat na vijf jaar een hbo-bachelordiploma heeft gehaald hoger dan de referentiewaarde en dan het landelijk gemiddelde. Ook zij wisselen minder vaak dan landelijk van studie.

Het percentage vwo-leerlingen dat op het Krimpenerwaard College onvertraagd het vwo-diploma haalt, is hoger dan de referentiewaarde en dan het landelijk gemiddelde. Datzelfde geldt voor het percentage dat na zes jaar een wo-bachelordiploma haalt. Verder blijken onze vwo-leerlingen een gelijkere kans op doorstroom naar het wetenschappelijk onderwijs te hebben, ongeacht de hoogte van het gezinsinkomen. En tenslotte  scoort ons vwo hoog qua rendement in vergelijking met de referentiewaarde.

Al met al dus uitkomsten waar we trots op mogen zijn!