Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 8 juni 2022
Tijd: 19.00 uur
Plaats: lokaal 1.08

Agenda

Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Welkom en mededelingen 2223.01 vaststellen 19.00 uur
2 Notulen MR d.d. 4/4 incl. actiepunten Hei-sessie 2223.02 vaststellen 19.05 uur
3 Jaarrekening 2021 2223.03 informeren 19.10 uur
4 NPO evaluatie 21-22 en inzet 22-23
Brief Medezeggenschapsraden NPO
2223.04
2223.04b
instemmen 19.30 uur
5
6 Jaarplanning 22-23
Jaarplanning in getallen
2223.06
2223.06b
instemmen 19.50 uur
7 Vergaderoverzicht MR 22-23 2223.07 vaststellen 20.05 uur
8 Bestuursverslag 2021 2223.08 informeren 20.10 uur
9 Plan van inzet 2223.09 instemmen 20.20 uur
10 Evaluatie organisatiestructuur 2223.10 informeren 20.35 uur
11 Lessentabel 3m ivm PGP IT 2223.11 instemmen 20.50 uur
12 Brugklassen met vwo-karakter 2223.12 instemmen 21.05 uur
13 Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen september 21.20 uur
14 Begeleiding leerlingenraad mondeling informeren 21.40 uur
15 Brief vrijwillige ouderbijdrage 2223.15 instemmen
(ouders + lln)
21.45 uur
16 Evaluatie procedure rector/bestuurder mondeling bespreken 21.55 uur
17 Samenstelling MR 22-23 mondeling bespreken 22.10 uur
18 Rondvraag 22.15 uur
19 Sluiting 22.20 uur