About Paul Bloemers

This author has not yet filled in any details.
So far Paul Bloemers has created 127 blog entries.

Huiswerk in de huiskamer

De laatste loodjes … Het is nu mei en het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden. Wordt het erop of eronder? We hopen natuurlijk het eerste en om dat te bereiken willen we het er toch even over hebben: huiswerk. Het is niet [...]

Huiswerk in de huiskamer2017-08-31T16:26:11+01:00

Studie- en beroepenmarkt

Jaarlijks organiseren de decanen de studie- en beroepen-markt, bedoeld voor leerlingen uit de derde en hogere klassen. Op deze markt komt een groot aantal oud-leerlingen terug op school om te vertellen welke ervaringen zij hebben opgedaan bij de opleiding of studie die zij op dit [...]

Studie- en beroepenmarkt2017-08-31T16:26:11+01:00

Leerlingenraad

De leerlingenraad komt op voor de leerlingen, verzorgt leuke acties en is erg gezellig! Misschien heb je er al wel eens van gehoord, maar wij hebben een leerlingenraad op school! Een groepje scholieren die opkomen voor de belangen van de leerlingen. Even om te vertellen [...]

Leerlingenraad2015-02-01T20:57:51+01:00

Activiteiten

Het Krimpenerwaard College bruist van de activiteiten: het brugklaskamp en de andere excursies, onze schoolbond, de leerlingenraad, de kerstbrunch, het Open Podium en de schoolmusical, om er maar eens een paar te noemen.

Activiteiten2013-06-08T14:14:58+01:00

Begeleiding

Op het Krimpenerwaard College staan veel mensen klaar om je te helpen: natuurlijk de docenten, maar bijvoorbeeld ook de mentoren, de hulpmentoren, een vertrouwensteam en de hulplestutoren.

Begeleiding2013-06-08T14:14:19+01:00

Brugklas

Wel even iets anders dan je gewend bent op de basisschool. Maar tijdens de kennismakingsmiddag kun je al een beetje wennen.

Brugklas2013-06-08T14:13:27+01:00

Vertrouwenspersonen / Nadere invulling en Convenant De Veilige School

1. Benoeming interne vertrouwenspersonen De vertrouwenspersonen worden voor vier jaar benoemd door de beheerscommissie. Om de twee jaar treedt, volgens een door de beheerscommissie vast te stellen rooster van aftreden, één van hen af en vindt een nieuwe benoeming plaats. Een interne vertrouwenspersoon wordt benoemd [...]

Vertrouwenspersonen / Nadere invulling en Convenant De Veilige School2017-08-31T16:26:11+01:00

Taakverdeling schoolleiding

A. Keller, rector integraal beleid en algehele coördinatie voorzitterschap schoolleiding en managementteam contacten raad van toezicht, voorbereiding van en deelname aan vergaderingen contacten bestuur Vereniging Krimpenerwaard College, voorbereiding en bijwonen vergaderingen contacten mr en bijwonen vergaderingen contacten Inspectie contacten leerlingenraad coördinatie opstellen Schoolplan en [...]

Taakverdeling schoolleiding2017-08-31T16:26:11+01:00

Taakomschrijving mentoren

Plaats van de functie: De mentoren zijn docenten met taakdifferentiatie. Zij verrichten hun werkzaamheden in deze hoedanigheid onder verantwoordelijkheid van de conrector onderwijs en beheer, onder supervisie van de afdelinsgleider en in samenwerking met de decanen. Functie-inhoud: 1. het begeleiden van de leerlingen van een [...]

Taakomschrijving mentoren2017-08-31T16:26:11+01:00

Taakomschrijving ICT-coördinator

Een coördinator ICT is een docent met taakdifferentiatie. Hij is verantwoording schuldig aan de directie/portefeuillehouder ICT. Omdat hij docent is, is op hem primair de taakkarakteristiek docent van toepassing (Kaderbesluit Rechtspositie V.O.) functionele relaties, intern De coördinator participeert in het leidinggevend overleg wan­neer het gaat [...]

Taakomschrijving ICT-coördinator2017-08-31T16:26:11+01:00

Taakomschrijving hoofd facilitaire zaken

Het hoofd facilitaire zaken werkt onder verantwoordelijkheid van de conrector beheer en houdt zich in elk geval bezig met: de coördinatie van activiteiten m.b.t. het onderhoud van het gebouw en inventaris; de arbeidsomstandigheden voor personeel en leerlingen in de zin van de ARBO-wet; de coördinatie van [...]

Taakomschrijving hoofd facilitaire zaken2017-08-31T16:26:15+01:00

Taakomschrijving decanen

Plaats van de functie De decanen zijn docenten met taakdifferentiatie. Zij verrichten hun werkzaamheden in deze hoedanigheid onder verantwoordelijkheid van de conrector onderwijs en in overleg met de coördinatoren leerlingzaken. Functie-inhoud Voorlichting geven aan leerlingen en ouders over keuzemogelijkheden binnen en in aansluiting aan de [...]

Taakomschrijving decanen2017-08-31T16:26:15+01:00

Taakomschrijving coördinator begeleiding personeel en stagiair(e)s

Plaats van de functie De coördinator begeleiding personeel en stagiair(e)s is een docent met taakdifferentiatie. Hij/zij is verantwoording schuldig aan de directieleden belast met het personeelsbeleid. Functie-inhoud Leiding geven aan het proces van formuleren van beleid met betrekking tot ontwikkelingen in de begeleiding van personeel [...]

Taakomschrijving coördinator begeleiding personeel en stagiair(e)s2017-08-31T16:26:15+01:00

Taakomschrijving begeleider nieuwe en zittende collega’s

Taakomschrijving begeleider nieuwe collega's Begeleidende docenten zijn personeelsleden met een taakdifferentiatie. Zij verrichten hun werkzaamheden in deze hoedanigheid onder verantwoordelijkheid van het directielid, belast met personeelszaken, onder supervisie van de coördinator begeleiding (nieuw) personeel. Functie-inhoud 1. Het begeleiden van nieuwe collega's 2. Het volgen van [...]

Taakomschrijving begeleider nieuwe en zittende collega’s2017-08-31T16:26:15+01:00

Brandrisico: taken bedrijfshulpverleners en overige personeelsleden

Op onze school zijn vierentwintig bedrijfshulpverleners aangesteld, deze hebben een opleiding gevolgd in het levensreddend handelen en het blussen van kleine branden. Elke twee jaar vind er een herhalingcursus plaats. Brand is een schrikbeeld voor een ieder op onze school, daarom zal er ook [...]

Brandrisico: taken bedrijfshulpverleners en overige personeelsleden2018-03-22T09:42:51+01:00

Protocol ZorgAdviesTeam

Algemene doelstellingen bevorderen van schoolsucces door het wegnemen van (sociaal-)psychologische belemmeringen terugdringen van voortijdig schoolverlaten realiseren van een laagdrempelige toegang tot jeugdhulpverlening in het algemeen.   Middelen bespreken van de problemen vanuit de jeugdproblematiek? intercollegiaal overleg met verschillende disciplines uit de jeugdzorg en gezamenlijke verantwoordelijkheid [...]

Protocol ZorgAdviesTeam2016-05-18T14:08:40+01:00

Proefwerkweek, gang van zaken

U wordt verzocht de opgaven voor de proefwerkweek uiterlijk twee dagen voor de afname van het proefwerk in de daarvoor bestemde enveloppe op de administratie in te leveren. Dit geldt ook wanneer u zelf het proefwerk afneemt. In geval van afname van elektronische toetsen in [...]

Proefwerkweek, gang van zaken2017-08-31T16:26:15+01:00

Procedure bij scholing

De hoeveelheid scholingsactiviteiten waaraan het personeel van onze school deelneemt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Wat de cursisten zich wellicht niet altijd realiseren, is dat met elke scholing een groot aantal administratieve handelingen gepaard gaat. Omdat eigenlijk nog steeds het aanbod bepalend is voor [...]

Procedure bij scholing2017-08-31T16:26:15+01:00

Procedure aanvraag detachering leerlingen in het VAVO

Volgens de geldende regelgeving kan een school voor regulier voortgezet onderwijs leerlingen in de leeftijd van 16 jaar ouder, in gevallen waarin zij dit nodig en verantwoord acht, toestemming geven hun opleiding in het volwassenenonderwijs (VAVO) voort te zetten. Dit gebeurt door middel van een [...]

Procedure aanvraag detachering leerlingen in het VAVO2017-08-31T16:26:15+01:00

Personele ontwikkeling

Beleid en regelgeving met betrekking tot scholing   Inleiding De visie op ontwikkeling van het personeel van de Stichting Krimpenerwaard College wordt door meerdere factoren beïnvloed. Een duidelijk kader is hierbij de ‘Wet op de beroepen in het onderwijs’(Wet BIO). Deze wet stelt eisen aan [...]

Personele ontwikkeling2017-08-31T16:26:15+01:00

Lijst van kostensoorten t.b.v. de kopieercodes

De kopieercodes worden gevormd door de code van de kostensoort te doen voorafgaan aan het persoonlijke nummer van de gebruiker. 11 Nederlands 46 leerlingenraad 12 Oude talen 47 schoolbond 13 Frans 48 buitenschoolse activiteiten 14 Duits 49 mediatheek 15 Engels 50 decanaat 16 geschiedenis 51 [...]

Lijst van kostensoorten t.b.v. de kopieercodes2017-08-31T16:26:15+01:00

Huisstijlcode

Het doel van de huisstijlcode is meer eenheid te brengen in schriftelijke uitingen van onze school en meer houvast te bieden aan ieder die deze verzorgt. Een zekere eenheid van stijl en opmaak vergroot de herkenbaarheid, maakt een nette indruk en kan helpen iets van [...]

Huisstijlcode2017-08-31T16:26:15+01:00

Gedragscode

De vertrouwenspersonen hebben de schoolleiding gevraagd om enige richtlijn die zou kunnen dienen om de wijze waarop leden van onze schoolgemeenschap met elkaar omgaan in voorkomende gevallen te toetsen. Het is wenselijk dat de vertrouwenspersonen situaties als intimidatie en machtsmisbruik goed en scherp kunnen beoordelen. [...]

Gedragscode2017-08-31T16:26:15+01:00