De vertrouwenspersonen hebben de schoolleiding gevraagd om enige richtlijn die zou kunnen dienen om de wijze waarop leden van onze schoolgemeenschap met elkaar omgaan in voorkomende gevallen te toetsen. Het is wenselijk dat de vertrouwenspersonen situaties als intimidatie en machtsmisbruik goed en scherp kunnen beoordelen. De school streeft naar een sociaal klimaat dat zich kenmerkt door onderlinge acceptatie, respect en vertrouwen. Iedereen moet zich op school veilig kunnen voelen. De volgende onderwijs- en vormingsdoelen van onze school refereren aan een mogelijke gedragscode:
 • recht doen aan de verscheidenheid van opvattingen en achtergronden in onze samenleving;
 • leren genuanceerd te oordelen, andere meningen naar hun waarde te schatten en anderen in hun waarde te laten;
 • voorbereiding op een verantwoordelijke vervulling van taken in de samenleving.
Daarnaast is er natuurlijk een groot aantal ongeschreven gedragsregels die gelukkig zelden ter discussie staan. Niettemin kan het nuttig zijn daarover als school eens na te denken. Het komt ons voor dat eigenlijk maar één gegeven centraal staat: dat ieder er recht op heeft en erop moet kunnen rekenen dat zijn of haar persoonlijke, geestelijke en lichamelijke integriteit door anderen gerespecteerd wordt. Daaruit vloeit een groot aantal meer specifieke, bijna vanzelfsprekende omgangsregels voort, zoals daar zijn:
 • het vermijden van machtsmisbruik en van problemen ten gevolge van grote machtsongelijkheid (personeelsleden moeten zich er daarbij van bewust zijn dat de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen zich in een afhankelijkheidsrelatie bevinden en dat daarvan alleen gewetensvol gebruik gemaakt mag worden);
 • het vermijden van geestelijke en lichamelijke agressie en/of geweld (waaronder ook het opdringen van meningen) en van voor anderen bedreigende, vernederende of nodeloos onaangename situaties (bijv. door treiteren, belachelijk maken of juist negeren);
 • het respecteren van ieders persoonlijke levenssfeer (door zich, op school en daarbuiten, te onthouden van ongewenste inmenging);
 • het vermijden van vooroordeel, discriminatie of incorrecte bejegening van anderen op grond van uiterlijk, seksuele geaardheid of welk persoonlijk kenmerk dan ook;
 • het vermijden van nadrukkelijk seksueel getinte aandacht en van seksueel getinte grappen of toespelingen die de ander in verlegenheid zouden kunnen brengen of zouden kunnen kwetsen;
 • het zich onthouden van uitingen van racisme (van enig oordeel over de superioriteit of inferioriteit van lichamelijke of geestelijke kenmerken van groepen mensen, van hun cultuur of van welke combinatie van vermeende, met afkomst samenhangende eigenschappen dan ook, of het maken van onderscheid op grond daarvan);
 • het zowel in eigen kleding en uiterlijke verzorging als in het tegemoet treden van die van anderen betonen van onderling respect;
 • het vermijden van het nadrukkelijk confronteren van anderen met een levensbeschouwing of -overtuiging (bijv. door uitzonderlijke gedragingen, kleding, emblemen);
 • het respecteren van andermans eigendommen en het respectvol omgaan met gemeenschappelijke voorzieningen (waaronder de school en haar omgeving).
Tenslotte is de schoolleiding van oordeel dat ieder ook een zekere verantwoordelijkheid heeft bij het waarnemen van ongewenst optreden van anderen jegens derden, een verantwoordelijkheid die afhankelijk van de situatie behoort te resulteren in corrigerend optreden, hulp aan een slachtoffer en/of melding van het gebeuren.

Het Krimpenerwaard College, een veilige school

Veiligheid
Als leerling van deze school breng je hier jaarlijks heel wat uren door. We vinden het daarom erg belangrijk dat je je hier prettig voelt.
“Je prettig voelen” kun je natuurlijk op heel veel manieren opvatten; wij denken dat vooral “je veilig voelen” daarbij heel belangrijk is. Wie zich ergens niet (helemaal) veilig voelt, durft zich immers niet echt te ontspannen. Er zijn zelfs mensen die nooit gewoon zichzelf durven te zijn, omdat ze bang zijn dat ze dan niet geaccepteerd worden.
Wat willen we?
Hier op school willen wij ervoor zorgen dat iedereen, dus zowel elke leerling als elk personeelslid, zich veilig kan voelen. Daarom hebben we een zogenaamde gedragscode opgesteld; we brengen daarin onder woorden welk gedrag van ieder lid van deze schoolgemeenschap verwacht wordt. Natuurlijk houdt de gedragscode ook in welk gedrag niet kan worden geaccepteerd.
Kort gezegd komt het erop neer, dat iedereen er recht op heeft dat hij in alle opzichten wordt gerespecteerd. Hij moet er dus op kunnen rekenen dat hij zowel lichamelijk als geestelijk in zijn waarde wordt gelaten. Dat klinkt misschien een beetje vaag; we noemen daarom een aantal punten die wat concreter en herkenbaarder zijn.
Wat willen we niet?
Wij vinden bijvoorbeeld de volgende gedragingen ontoelaatbaar:
 • het beschadigen of wegnemen van andermans eigendommen
 • het beschadigen van gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder de school en haar omgeving
 • inmenging in iemands privézaken (zowel op school als daarbuiten) terwijl die persoon dat niet wil
 • lichamelijke en geestelijke agressie en geweld (hieronder valt ook het opdringen van meningen)
 • bedreigende of vernederende behandeling van anderen (b.v. door treiteren, belachelijk maken of juist negeren)
 • machtsmisbruik, dat wil zeggen dat iemand het gezag dat hij over anderen heeft op een verkeerde manier gebruikt (b.v. dat hij iemand opdraagt iets te doen terwijl hij daar niet het recht toe heeft)
 • discriminatie of oneerlijke behandeling van anderen op grond van uiterlijk, seksuele geaardheid of een ander persoonlijk kenmerk (b.v. het feit dat iemand een beugel heeft of stottert)
 • racisme
 • nadrukkelijk seksueel getinte aandacht en seksueel getinte grappen of toespelingen die de ander in verlegenheid zouden kunnen brengen of zouden kunnen kwetsen
 • kleding of sieraden dragen of een opmaak kiezen die voor anderen storend, hinderlijk, kwetsend of discriminerend is of die een bepaalde levensovertuiging op opdringerige wijze uitdraagt.
Samen verantwoordelijk
Hopelijk zul jij je niet schuldig maken aan dit soort gedrag. Het is natuurlijk mogelijk, dat jij er getuige van bent dat iemand anders wel in de fout gaat. Wij vinden dat ieder lid van deze schoolgemeenschap de plicht heeft om in zo’n geval op te treden tegen de schuldige, het slachtoffer te helpen en/of het gebeuren te melden. Dit laatste kan bij voorbeeld bij je mentor of een lid van de schoolleiding. Je kunt je verhaal ook altijd kwijt bij een van de vertrouwenspersonen. Wie dat zijn en waar en wanneer je ze kunt vinden, staat op het affiche op het bord met de roosterwijzigingen.
Als ieder deze verantwoordelijkheid neemt en zich aan de bovenstaande gedragscode houdt, zorgen we er met z’n allen voor dat het Krimpenerwaard College een veilige school is en blijft.