120x80-images-stories-Algemeen-algemeen28Alle leerlingen hebben een mentor, die zij in geval van vragen of problemen als eerste kunnen aanspreken.
Van hun kant zullen de mentoren een leerling benaderen als zij merken dat de resultaten te wensen overlaten, als de leerling het niet naar zijn zin lijkt te hebben, problematisch gedrag vertoont enz. Ook voor de ouders en voor de vakdocenten is de mentor het eerste aanspreekpunt.

In het eerste leerjaar is het contact tussen mentor en leerlingen (en hun ouders) in het algemeen zeer intensief. Samen met twee hulpmentoren (leerlingen uit hogere leerjaren) helpt de mentor zijn brugklassers hun plaats op school te vinden. Tijdens de studielessen stelt hij zaken aan de orde die de leerlingen kunnen helpen hun studiehouding te verbeteren, maar ook onderwerpen als pestgedrag en groepsvorming. Mentoren beschikken tevens over een vast, in hun rooster en in dat van de leerlingen opgenomen contactuur.

In de hogere klassen verandert het contact tussen mentor en leerlingen gaandeweg van karakter en is het soms iets minder intensief, maar daarom niet minder belangrijk. In de klassen van de 2e fase is de mentor bovendien ook studiebegeleider en ziet hij toe op een goede studievoortgang en -planning.

Ten behoeve van het werk van de mentoren wordt een leerlingvolgsysteem bijgehouden, waarin gegevens worden opgenomen die voor een goede begeleiding van de leerlingen nodig zijn. De mentoren hebben (met inachtneming van de bepaling en van het privacyreglement van de school, waarvan u bij de schooladministratie een exemplaar kunt aanvragen) toegang tot de gegevens van hun leerlingen.

Helaas gebeurt het wel eens dat leerlingen door welke oorzaak dan ook in ernstige moeilijkheden komen te verkeren, die de kennis en vaardigheid van de mentor te buiten gaan. Met het oog op dergelijke situaties is er regelma tig contact met diverse hulpverlenende instanties buiten school, zoals de schoolverpleegkundige, Bavo-Europoort en het maatschappelijk werk. Bovendien is gedurende ruim één dag per week een schoolmaatschappelijk werkster binnen school actief. Om de interne zorgstructuur te doen aansluiten bij de regionale voorzieningen en om de opvangmogelijkheden steeds verder te verfijnen neemt onze school deel aan het samenwerkingsverband van alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze omgeving.