Leerlingbegeleiding2017-09-26T12:18:47+00:00

Op het Krimpenerwaard College wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de leerlingen. Onder begeleiding verstaan wij niet alleen het volgen van de studieresultaten en de advisering bij keuzes, maar ook aandacht voor het welbevinden van de leerling: heeft hij het op school naar zijn zin? zijn er omstandigheden die een goed functioneren in de weg staan?

Om ervoor te zorgen dat ouders de studieresultaten goed kunnen volgen krijgen de leerlingen in alle niet-examenklassen vier keer per jaar een rapport mee naar huis. Bovendien hebben ouders toegang tot de digitale absentie- en cijferregistratie, zodat ze online de vorderingen kunnen volgen.

pedagogdriehoek

Het Krimpenerwaard College hecht veel waarde aan contacten met ouders. Ouders worden regelmatig geïnformeerd over allerlei schoolzaken. Natuurlijk neemt de mentor contact op als daartoe aanleiding is. Zelf contact opnemen met de mentor (of een ander personeelslid van de school) kan natuurlijk ook.
Elkaar op de hoogte houden vindt de school van groot belang voor het goed functioneren van uw kind.

Onze school telt op dit moment een kleine 1050 leerlingen. Met de meesten van hen gaat het gelukkig goed. Sommige leerlingen hebben problemen, waarmee ze goed kunnen omgaan of die ze leren beheersen met hulp van hulpverleners in en/of buiten school. Bij een enkeling zijn de problemen zo groot en talrijk dat de reguliere vangnetten onvoldoende soelaas bieden. Voor het signaleren en begeleiden van deze jongeren is in de regio Rijnmond het SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak) in het leven geroepen, waarbij de school zich onlangs heeft aangesloten.

Via het SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw samen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om de kinderen/jongeren die risico’s lopen of problemen hebben te signaleren en te begeleiden. SISA richt zich op alle regionale hulpverleningsinstellingen en -organisaties, op deelgemeenten en gemeentelijke diensten. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden hoopt men erger te voorkomen.

Alle organisatie die met jongeren werken, hebben de mogelijkheid jongeren over wie zij zich ernstige zorgen maken te melden via SISA; zij doen dat in eerste instantie zonder opgave van de reden van de zorg. Wanneer twee of meer instanties zorgen melden over dezelfde jongere, dan zullen deze organisaties door SISA aan elkaar gekoppeld worden en met elkaar overleggen over de aard van de problemen en over de beste manier van aanpak. Is een van deze instanties een zorgverlener (bijv. een jeugdverpleegkundige), dan wordt deze door het SISA aangewezen als matchregisseur en neemt deze het initiatief voor een plan van aanpak voor hulpverlening.

Ook onze school kan dus de naam van een leerling waarover we ons zorgen maken, melden via het signaleringssysteem. Als we dat doen, zullen we dit altijd vooraf aan de ouders/verzorgers meedelen. Is er een tweede instantie die dezelfde melding maakt, dan ontvangen de ouders/verzorgers bericht van het SISA.

Het doel van dit alles is jongeren met complexe problemen in een vroeger stadium hulp te bieden en te voorkomen dat zij tussen de mazen van het vangnet glippen of door het optreden van verschillende hulpverleners van het kastje naar de muur lopen.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de website van het SISA (http://www.sisa.rotterdam.nl/). U kunt ook contact opnemen met onze zorgcoördinator, mevr. Ketting. 

Bewaren