Passend Onderwijs2017-09-26T12:23:30+00:00

 

Er zijn uiteenlopende redenen om een leerling aan te melden bij de zorgcoördinator, mevrouw Arjola Ketting: schoolangst, langdurige ziekte, een stoornis die leer- en/of gedragsproblemen met zich meebrengt, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen, ernstige conflicten met een docent of een medeleerling of andere bijzondere omstandigheden. Het doel van de begeleiding is leerlingen zo snel mogelijk (weer) goed te laten functioneren. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er gezocht naar een passende (school)plaats buiten de school. Dit gebeurt altijd in samenwerking met de leerling, zijn/haar ouders of verzorgers, de school en eventuele andere betrokkenen.

Daarbij zoekt zij de samenwerking met disciplines in en buiten de school. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de mentoren, de begeleider Passend Onderwijs, de orthopedagoog, externe therapeuten en gemeentelijke sociale teams.
Zij kan ook docenten bijstaan zodat zij de leerlingen beter kunnen begeleiden binnen de lessen.
In overleg met de leerling, de ouders, de school en de eventueel betrokken begeleiders worden afspraken gemaakt over de onderwijszorg die de leerling nodig heeft en de faciliteiten die worden ingezet in begeleiding van deze leerling. De interne begeleider coördineert het verloop van de geboden begeleiding en evalueert deze regelmatig met de betrokkenen.

Het aanmelden van een leerling bij de intern begeleider vind plaats via de afdelingsleider van de betreffende leerling.