Begeleiders die via extra ondersteuning kunnen worden ingezet, vormen met de zorgcoördinator het ondersteuningsteam van de school. De zorgcoördinator stuurt het ondersteuningsteam aan. De zorgcoördinator van onze school is mevrouw Kalkman.

Ons ondersteuningsteam bestaat uit:

  • Zorgcoördinator
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Jeugdverpleegkundige
  • Schoolpsycholoog
  • Begeleider passend onderwijs
  • Begeleider langdurig zieken
  • Dyslexiecoördinator
  • Faalangsttrainers
  • Vertrouwenspersonen

Leerlingen voor wie extra ondersteuning wordt aangevraagd, ondervinden vaak problemen met (school)angst, langdurige ziekte, een stoornis die leer- en/of gedragsproblemen met zich meebrengt, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen, ernstige conflicten met een docent of medeleerling, of andere bijzondere omstandigheden. Indien extra ondersteuning gewenst is, vraag de mentor deze aan bij de zorgcoördinator.

Om onderwijs en hulpverlening goed op elkaar af te stemmen en om goed te kunnen samenwerken met alle betrokkenen, geven wij in deze fase van de ondersteuning een signaal af in SISA. SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen wat de best mogelijke begeleiding is. In SISA staat geen inhoud en wordt geen dossier bijgehouden. Meer informatie over SISA vindt u op de website van SISA: www.sisa.rotterdam.nl

Het doel van de begeleiding en het signaal afgeven in SISA is leerlingen zo snel mogelijk (weer) goed te laten functioneren. Wanneer dit onverhoopt toch niet mogelijk is, wordt er gezocht naar een passende (school)plaats buiten de school. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de leerling, zijn/haar ouders of verzorgers, de school en eventuele andere betrokkenen.

Wij gaan vertrouwelijk om met leerlinggegevens en hanteren hiervoor de regelgeving zoals vastgelegd in de nieuwe wet op de privacy. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de school.

Meer informatie over de ondersteuningsstructuur van de school kunt u opvragen bij mevrouw Koster, conrector van de school, of staat te lezen op onze website (Informatie > Leerlingbegeleiding > Algemeen) en op de site met zorgprofielen van ons Samenwerkingsverband Koers VO: https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/krimpenerwaard-college/voorpagina. Op laatstgenoemde site staat tevens meer informatie over doorverwijzing naar een passende (school)plaats.