Ondersteuningscoördinator

Begeleiders die via extra ondersteuning kunnen worden ingezet, vormen met de ondersteuningscoördinator het ondersteuningsteam van de school. De ondersteuningscoördinator stuurt het ondersteuningsteam aan. De ondersteuningscoördinator van onze school is mevrouw Kalkman.

Leerlingen voor wie extra ondersteuning wordt aangevraagd, ondervinden vaak problemen met (school)angst, langdurige ziekte, een stoornis die leer- en/of gedragsproblemen met zich meebrengt, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen, ernstige conflicten met een docent of medeleerling, of andere bijzondere omstandigheden. Indien extra ondersteuning gewenst is, vraag de mentor deze aan bij de ondersteuningscoördinator.

Om onderwijs en hulpverlening goed op elkaar af te stemmen en om goed te kunnen samenwerken met alle betrokkenen, geven wij in deze fase van de ondersteuning een signaal af in SISA. SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen wat de best mogelijke begeleiding is. In SISA staat geen inhoud en wordt geen dossier bijgehouden. Meer informatie over SISA vindt u op de website van SISA: www.sisa.rotterdam.nl

Het doel van de begeleiding en het signaal afgeven in SISA is leerlingen zo snel mogelijk (weer) goed te laten functioneren. Wanneer dit onverhoopt toch niet mogelijk is, wordt er gezocht naar een passende (school)plaats buiten de school. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de leerling, zijn/haar ouders of verzorgers, de school en eventuele andere betrokkenen.

Wij gaan vertrouwelijk om met leerlinggegevens en hanteren hiervoor de regelgeving zoals vastgelegd in de nieuwe wet op de privacy. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de school.

Meer informatie over de ondersteuningsstructuur van de school staat te lezen op onze website (Informatie > Leerlingbegeleiding > Algemeen) en op de site met ondersteuningsprofielen van ons samenwerkingsverband Koers VO: https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/krimpenerwaard-college/voorpagina. Op laatstgenoemde site staat tevens meer informatie over doorverwijzing naar een passende (school)plaats.

Begeleider passend onderwijs (BPO)

De begeleider passend onderwijs werkt vanuit school met leerlingen met een extra onderwijsbehoefte die gerelateerd is aan moeite met prikkelverwerking en zicht krijgen op schoolwerk en het toepassen van leerstrategieën.

Schoolpsycholoog

De schoolpsycholoog werkt vanuit school preventief en ondersteunend bij vragen die psychisch van aard zijn en daardoor het leren bemoeilijken. De schoolpsycholoog kan doorverwijzen naar externe hulpverlening.

Begeleider langdurig zieken (BLZ)

De begeleider langdurig zieken consulteert, inventariseert, verduidelijkt de hulpvraag, adviseert, coördineert, ondersteunt leerlingen een draagt de aanpak over aan de school. De begeleider langdurig zieken heeft contact met de betrokken begeleiders van de leerling om de hulpvraag en de oplossingen/aanpassingen op elkaar af te stemmen. De begeleider langdurig zieken werkt preventief op transitiemomenten, bijvoorbeeld bij de overgang naar een andere school of klas.

Zorgcoaches

De zorgcoaches werken ondersteunend aan de mentor bij internaliserende en externaliserende (gedrags-)problematiek, bijvoorbeeld angsten of grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast slaan zij de brug tussen de externe hulpverlening en de schoolse praktijk.