Privacy en AVG

Het onderwijsveld is in toenemende mate afhankelijk van informatie en (meestal geautomatiseerde)
informatievoorzieningen. Ook neemt de hoeveelheid informatie toe door ontwikkelingen als
gepersonaliseerd leren met ICT. Deze afhankelijkheid van ICT en gegevens brengt nieuwe
kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het is van belang om adequate maatregelen te nemen op
het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) om de gevolgen van deze risico’s tot een
aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal
te kunnen waarborgen.